Община Генерал Тошево

07 октомври ’15

Успешно реализиран проект „Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево”

Успешно реализиран проект „Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево”

Успешно реализиран проект „Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево”

Община Генерал Тошево реализира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево” за периода 01.05.2015 г.- 30.09.2015 г.  Проектните дейности се реализираха съгласно сключен договор №2014 BG05FMOP001-03.01-44-С01  с Агенция за социално подпомагане по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014 BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”, финансирана от Европейски социален фонд.

Реализирането на проекта се осъществи с активното участие на колектива на Домашен социален патронаж. В продължение на пет месеца са подпомогнати общо за периода 107 лица/ при постоянен брой 90 лица/ от най-бедните слоеве от населението на общината. Крайните бенефициенти получаваха топъл обяд   в 20 населени места от общината-  гр. Генерал Тошево,  кв. Пастир, с. Къпиново, с. Изворово, с. Росен, с. Росица, с. Кардам, с. Чернооково, с. Спасово, с. Люляково, с. Василево, с. Преселенци, с. Петлешково, с. Присад, с. Равнец, с. Дъбовик, с. Пчеларово, с. Зограф, с. Сноп, с. Житен.

 При реализиране на проектното предложение са спазени основните принципи, описани в чл. 5 от Регламент № 223/2014 - Принцип на пропорционалност (чл. 5, п. 5); Принцип за добро финансово управление – ефективност; Принцип на партньорство; Равенство между половете и превенция на дискриминация; Действия за намаляване разхищението на храни; Зачитане на достойнството на най-нуждаещите се лица.

Чрез подкрепата на Европейския социален фонд се  осъществи балансирано хранене на най- нуждаещите се лица, спомогнахме за подобряване на здравословното им състояние, начините за социално им приобщаване и други.

 

Още новини