Община Генерал Тошево

28 август ’19

Уведомление

Уведомление

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанска 2019-2020 година и за 7 стопански години, считано от 2019-2020 година.

Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

Депозитите за участие в размер на 10лв/дка се внасят в касата, находяща се в административната сграда на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.

Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00часа на 12.09.2019 г. и се получава в стая 305 – отдел „Собственост и стопански дейности”.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Депозит и заявления за участие се приемат до 15.00 часа на 12.09.2019г.

Търга ще се проведе на 13.09.2019г. от 09.00часа в Общинска администрация гр.Генерал Тошево, зала «Дора Габе» , трети етаж.

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939

Още новини