Община Генерал Тошево

24 януари ’20

Уведомление от Регионална дирекция по горите - Варна

Уведомление от Регионална дирекция по горите - Варна

Уведомление от Регионална дирекция по горите - Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ

НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ 3Г

Съгласно последните изменения и допълнения на Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии (НКГОТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 89 от 12.11.2019 г., считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл.146 от НКОГТ, в съответствие с която „Собствениците/ ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти но чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в РДГ Варна:

  1. Копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства:
  2. Заверено копие на документ, удостоверяваш монтирането и функционирането на GPS устройството:
  3. Удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата - важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев".

В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл.14 б. ал. 4 от НКОГТ. собственици/ползватели на товарни превозни средства, превозващи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които до момента не са регистрирани, или не са предоставили всички данни в случаите по чл.14 б. ал.З, т.З, са длъжни ла предоставят в РДГ Варна изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти (чл.14 б, ал.6 от НКОГТ).

Забранява се транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на чл. 14 б. ал. 1-4 (чл. 14 б, ал.8) от Наредба №1 за КОГТ.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНA

Телефони за контакти:

0889-400507 - инж. Атанаска Павлова гл. експерт

0886-390939 - инж. Ивайло Кондов - гл. експерт

Още новини