Община Генерал Тошево

25 февруари ’20

Важно съобщение относно услугата „Домашен помощник"

Важно съобщение относно услугата „Домашен помощник"

Важно съобщение относно услугата „Домашен помощник"

Община Генерал Тошево уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга „Домашен помощник" по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда".

По програмата се предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на:

1. лица с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

2. лица над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Кандидатите за работа следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Генерал Тошево, от където ще се осъществява тяхното насочване.

За целите на Програмата "Хора на ВЪЗРАСТ НАД 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза "са лица, които:

- са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер/пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/.

Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители /нуждаещи се/, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявленията.

Важно!!! Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят на следните условия:

- Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на Заявлението - декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерски съвет;

- Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;

- Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане. Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

- За не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60- кратния размер на ГМД;

- Да не са включени в механизма лична помощ;

- Да не използват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Процедура за включване

1. Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда" следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в сградата на Общинска администрация – Генерал Тошево, етаж 1, стая №103 всеки работен ден до 28 февруари 2020 г. /петък/ от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.

2. Копия от подадените заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция „Социално подпомагане" – Генерал Тошево за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.

3. Комисия от Общинска администрация - Генерал Тошево ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция „Бюро по труда" - Генерал Тошево.

Заявление - декларация

Още новини