Община Генерал Тошево

15 юли ’20

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

От 15-ти юли 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по реда на чл.1 и чл.3, ал.2 от Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. С това Постановление продължава предоставянето на подкрепа на предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказа силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях. Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м.май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември, т.г.

Осигурителният доход за м.май 2020 г. се определя, както следва:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за май;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за май;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Аналогично и на ПМС 55/2020 г. средствата по настоящото Постановление се изплащат ежемесечно въз основа на представени документи за изтекъл месец.

Работодателите при кандидатстване към Заявлението си прилагат Списък за работниците и служителите, на които да се изплащат средства с данни само за първия месец от периода, който са посочили в заявлението си. В случай, че този месец все още не е изтекъл, то работодателите ще е необходимо през следващ месец отново да представят Списък с реални данни за дните от месеца, за които да се изплатят средства за запазената заетост на работниците и служителите през предходния месец. Например: постъпилите през м.юли документи за кандидатстване ще бъдат разгледани от комисиите за оценка, но за изплащане на средства ще бъдат подадени към НОИ през м.август 2020г. след представяне на отчетни документи за изтеклия месец юли.

В тази връзка препоръчваме на работодателите своевременно и внимателно да подготвят пакета документи за кандидатстване и да го подадатслед изготвяне на Списъка с реално отчетени данни за работниците и служителите, на които да се изплатят средства за първия изтекъл месец юли. Този подход е особено приложим за работодатели от транспорта и туризма, които са одобрени за получаване на средства по реда на РМС 429/26.06.2020 г., тъй като средствата по настоящото ПМС ще се изплащат в размер, с който ще се ограничи предоставянето на общо финансиране ненадвишаващо 80% от осигурителния доход за м.май 2020 г., т.е. брутното трудово възнаграждение за отчетния месец.

В настоящата рубрика са публикувани Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване и приложени към нея образци на документи и указания/инструкции за попълването им. Работодателите имат възможност да преценят и изберат кога и по какъв начин да подадат документи за кандидатстване по настоящото Постановление, в съответствие с публикуваната информация.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на средства по реда по всички основания, регламентирани в чл.1, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4 и т.5, както и в чл. 3, ал.2  от ПМС 151/2020г., считано от 15 юли се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната

Условия за изплащане на средства по реда на ПМС 151/2020 г.

1.  По реда на ПМС 151/2020 г. могат да се предоставят средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. на работодатели, за техните работници и служители:

1.1.          работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;

1.2.          които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ;

1.3.          които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ;

1.4.          на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;

2.  Средства по ПМС 151/2020 г. могат да се предоставят за запазване на заетостта и на работници и служители, които са извън посочените в т. 1 и които са осигурени в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008). 

Работодателите могат да получат средствата, ако са декларирали и удостоверят със съответните документи намаляване на приходите от продажби, както следва:

а) за учредените преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

б) за учредените след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.;

3.  За изплащане на средства могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:

а) за общински дейности, разкрити преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

б) за общински дейности, разкрити след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Работодателите по т.1, 2 и 3, получили средства за запазване на заетостта по реда на чл.1, ал.1 от постановлението, изплащат на работниците и служителите, наети преди 13 март 2020 г. трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за май 2020 г., и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Работодателите по т.2, изплащат на работниците и служителите, наети в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния  месец.

 

Изисквания към работодателите за изплащане на средства по ПМС 151/2020 г.

4.  За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които:

Ø са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

Ø нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

Ø не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

Ø запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства (за работодателите по т.1);

Ø не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;

Ø нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

5.  Не се изплащат средства за запазване на заетостта за работници и служители:

-     които НЕ са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г. съгласно чл.1, ал.1,т.1-4 от ПМС-то;

-     осигурени в секторите А - Селско, горско и рибно стопанство, К - Финансови и застрахователни дейности, О - Държавно управление, Р-Образование, (с изключение на икономически дейности с код 85.10  - частен сектор, и код 85.5 ), Q - Хуманно здравеопазване и социална работа (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91  – частен сектор), T -Дейности на домакинства като работодатели и U - Дейности на екстериториални организации и служби от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008);

- които през периода на изплащане на средствата ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-год. възраст;

- работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (държавно делегирани дейности).

- за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Работодатели, които получават по РМС 429/2020 компенсации от 290 лв или средства от други източници за възнаграждения и осигуровки за персонала по ПМС 151/2020 г. могат да получат сума, с която общо предоставените от всички източници средства няма да надвишават 80% от осигурителния доход на всеки работник или служител. Определянето на тази сума се извършва от Националния осигурителен институт, който изплаща средствата за запазване на заетостта по ПМС 151/2020 г.

Публикувани документи за официалната страница на Агенция по заетостта www.az.government.bg, банер „Финансови стимули за запазване на заетостта”:

§ Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по ПМС № 151/03.07.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съдържаща информация за реда и условията за кандидатстване. Същата е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“ в страната;

§ Заявление за изплащане на средства  и декларации, съгласно чл. 1, ал.1 и чл. 3, ал.2 от ПМС 151/2020, с включени декларации и Приложение I – Декларация за държавни помощи (електронен формат);

§ Приложение А - Указания за попълване на декларация за държавни помощи;

§ Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на постановлението (електронен формат);

§ Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал);

§ Постановление № 151/03.07.2020 г.

Допълнителна информация в ДБТ Ген.Тошево и на тел. 0882824939.

Още новини