Община Генерал Тошево

02 август ’18

За вас работодатели и безработни

За вас работодатели и безработни

За вас работодатели и безработни

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево

Уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)376
-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)967
- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)247
Програми за обучение и заетост на продължително безработни лица-субсидира се наемането на продължително безработни лица от: 
-     държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия( Компонент 2)3948
- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания2500
 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс.

За безработни лица

Уведомява безработните лица от община Генерал Тошево, че към 31.07.2018 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)Средства в лв.
- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца

- за представяне пред работодател – еднократно до 102 лв. (чл.42 ал.2 от ЗНЗ)

552
- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес – до 200 лв. месечно (чл. 42, ал.3 от ЗНЗ)1073

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Генерал Тошево, както и на тел. 05731/4515, 0882824939

Още новини