Община Генерал Тошево

26 октомври ’16

Започна предоставянето на услуги по социален проект

Започна предоставянето на услуги по социален проект

Започна предоставянето на услуги по социален проект

На 14.10.2016 година започна предоставянето на социални услуги по Проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

От подалите заявления 206 кандидат- потребители за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” 160 лица от кандидатите за потребители бяха включени в Проекта за ползване на почасови социални услуги в продължение на 18 месеца. От тях 93 ще ползват социалната услуга „Домашен помощник”, 42 лица ще ползват услугата„Социален асистент” и 25 „Личен асистент”. За предоставяне на почасови социални услуги се сключиха трудови договори с 20 лични асистенти, 25 социални асистенти и 25 домашни помощника. От тях с 12 лица са сключени трудови договори за две длъжности за предоставяне на почасови социални услуги.

При отпадане на някой от потребителите на социални услуги, за освободената часова квота ще се подберат други подходящи лица от чакащите потребители за включване в Проекта.

За медицински манипулации ще се грижат 3 медицински лица, назначени по трудово правоотношение като медицинска сестра за социални дейности.

З психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и за лицата предоставящи социални услуги ще се грижи почасово психолог.

Услуги за социално включване ще се предоставят от социален работник.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз и съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-2.002-0242-C01 на стойност 499 499,14 лева.

 

Още новини