Община Генерал Тошево

29 януари ’14

Заповед № 075 за преустановяване на учебни занятия

Заповед № 075 за преустановяване на учебни занятия

Заповед № 075 за преустановяване на учебни занятия

З  А  П  О  В  Е  Д

№  075

гр.Генерал Тошево, 29.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 93а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с писмо № РД.245/24.01.2014 г. на РЗИ град Добрич и становище на Регионалния инспекторат по образование изх. № РД 14-250/29.01.2014 година относно преустановяване на учебните занятия, поради увеличаване броя на заболелите от остри респираторни заболявания във всички училища на територията на община Генерал Тошево, както и регистрирания голям брой ученици, отсъстващи от учебни занятия по тази причина – средно 53 % за общината от общия брой ученици

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се преустанови учебната дейност и занятията във всички училища и детски градини на територията на Община Генерал Тошево за периода 30.01.2014 – 31.01.2014 година.

2. Директорите на учебните заведения да осигурят дежурство по сигурността на отоплителните инсталации.

  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Георгиев – зам.- кмет на Община Генерал Тошево, а организацията на Надежда Колева – началник отдел „ОМДС”.

Настоящата ми заповед да бъде връчена на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Още новини