Община Генерал Тошево

31 август ’18

Защита на лични данни

Защита на лични данни

Защита на лични данни

Във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5, с ЕИК: 000852633. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес, на ел. поща: mail@toshevo.org, или чрез длъжностното лице по защита на данните, на тел. 0884067064 или на ел. поща k.dimitrova@toshevo.org.

Още новини