Община Генерал Тошево

Често задавани въпроси

Вашите въпроси изпращайте на mail@toshevo.org

Къде мога да заплатя задълженията си към община Генерал Тошево

Можете да заплатите задълженията си на касата в отдел Местни данъци и такси – стая 109 в сградата на общинска администрация. С пощенски запис на адрес: гр. Генерал Тошево, пк 9500, ул. Васил Априлов №5, като е необходимо да запишете партидния номер и ЕГН на задълженото лице.

С банков превод по сметката на община Генерал Тошево: IBAN BG44CREX92608414708700, BIC:CREXBGSF – Токуда банк.

Кодове за видове плащане:

  • Патент – 441400
  • ДНИ – 442100
  • ДМПС – 442300
  • ТБО – 442400
  • Туристически данък – 442800
  • Такса куче – 448013
  • Местен данък /3%/ – 442500.

Проверка на задълженията можете да направите и през страницата на общината в менюто Данъци и такси, подменю Информация. Необходимо е  да въведете ПИН код, който се получава лично в отдел Метстни данъци и такси.

Какво е необходимо за бракуване на МПС?

Необходимо е да донесете талона на МПС, след като сте го бракували в КАТ Добрич. Копие от талона се предоставя в стая 108 в сградата на Община Генерал Тошево. Данък МПС дължите до месеца, в който е бракуван автомобилът.

Какво да направя при продажба на МПС?

Трябва да предоставите копие от договора за продажба на МПС в стая 108 в сградата на Община Генерал Тошево.

Какво да направя при покупка на МПС?

Трябва да предоставите копие от договора за покупка, копие на големия талон от КАТ, да  попълните декларация по чл.54, да се представи квитанция за платен местен данък – 3 % в стая 108 в сградата на Община Генерал Тошево. Образец на декларацията ще получите в 108 стая.

Как да се освободя от такса сметосъбиране и сметоизвозване, при условие че не живея там и не стопанисвам имота си в Община Генерал Тошево?

За всички имоти се начислява такса за депо и чистота. С декларация се освобождава само таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.

Имоти в община  Генерал Тошево се освобождават от сметосъбиране и сметоизвозване, като се подаде Декларация за освобождаване до края  на текущата година и важи само за една година – следващата.

Декларацията може да се изтегли за попълване, да се разпише и да се изпрати по пощата на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. В. Априлов 5, ПК 9500 или на e-mail: mail@toshevo.org

Декларация за освобождаване на част от таксата за битови отпадъци можете да намерите в подраздел Информация от меню Данъци и такси.