Община Генерал Тошево

21 ноември ’23

“Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Съфинансирано от Европейски съюз

“Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Община Генерал Тошево изпълнява дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0168-C01 “Грижа в дома – община Генерал Тошево“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

   Проектните дейности започнаха на 06.03.2023 г. и са за период от 12 месеца, с осигурени финансови средства в размер до 545 032,92 лева.

   Целта на проект „Грижа в дома“ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда на възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

   От стартирането на настоящият проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ до момента, подкрепа са получили 193 лица, като заложеният индикативен брой от 102 лица, които да получават подкрепа, е изпълнен още в самото начало на проектните дейности.  

Населените места, които са обхванати са както в град Генерал Тошево и кв. Пастир, така и в отдалечените населени места Кардам, Красен, Росен, Чернооково, Йовково, Дъбовик, Житен, Изворово, Пчеларово, Сноп, Градини, Спасово, Пленимир, Петлешково и Конаре на които е предоставена социално-здравна услуга, услугата доставка на храна и психологическа подкрепа.

   Заявки за извършване на доставки до дома на потребителя се приемат на телефон: 0883 560 603 за територията на цялата община. Разносът се извършва със служебен автомобил на общината. До дома на потребителя се доставят хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства и др. (със средства на потребителите) на целевите групи: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и служители на доставчици на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

     За обслужване, грижа и посещение на възрастните хора са назначение 30 домашни санитари, сътрудник социални дейности и социален работник. Две медицински лица-фелдшер, които предоставят информация за профилактика на здравето и значими заболявания и една бройка психолог за предоставяне психологическата подкрепа на потребителите, назначени по граждански договори.  На назначените лица са осигурени лични предпазни средства.

   Поради изолираността на селата и ограничения достъп до социални и здравни услуги и липсата на помощ от близките, има огромен интерес и непрекъснато търсене за грижа в дома от възрастните хора в община Генерал Тошево.

Още новини