Община Генерал Тошево

28 февруари ’23

Община Генерал Тошево обявява конкурс за длъжността „Управител“ на Център за обществена подкрепа - град Генерал Тошево

Община Генерал Тошево обявява конкурс за длъжността „Управител“ на Център за обществена подкрепа - град Генерал Тошево

Община Генерал Тошево обявява конкурс за длъжността „Управител“ на Център за обществена подкрепа - град Генерал Тошево

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №204/28.02.2023 г. на кмета на Община Генерал Тошево

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността

„Управител“ на Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево

Място на работа - Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево, ул. „Дружба“ №12

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево

Правоотношение – трудово, безсрочно

I. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше;
Минимална образователна степен – Бакалавър;
Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Психология“, „Здравно-социален мениджмънт“ или друга специалност от областите социални или хуманитарни науки;
Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.
Допълнителни компетенции:

Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
Да притежават добри комуникативни и социални умения, умения за работа в екип, инициативност, толерантност, отговорност;
Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини;
Взаимодействие с различни институции;
Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Предимство:

Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:

Отговаря за цялостната организация за функционирането на социалната услуга;
Следи за спазването на закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за социалната услуга;
Следи за целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
Поставя задачи на персонала и контролира тяхното изпълнение;
Уведомява ръководителя на проекта, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугите.
II. Начин на провеждане на конкурса - два етапа:

- Подбор по документи;

- Решаване на казус и провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто.

 Необходими документи за участие в конкурса:

-   Искане до Кмета на общината /утвърден формуляр/;

-   Мотивационно писмо;

-   Автобиография;

-   Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;

-   Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

-   Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации/;

-   Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец /утвърден формуляр/;

-   Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец - /утвърден формуляр/.  

III. Срок и място за подаване на документи.

Място за подаване на документите:

-   Документите се подават лично или чрез пълномощник на кандидата в сградата на Община Генерал Тошево на адрес: гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“, №5 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Център за услуги и информация.

Документите се подават в плик, с посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;

-   При подаване на документите, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност за запознаване.

Срок за подаване на документите:

-  Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на електронната страница на Община Генерал Тошево, но не по-късно от 16:30 ч. на 30.03.2023 година.

-   Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

IV. Място за обявяване на списъците и съобщенията във връзка с конкурса:

-   Електронна страница на Община Генерал Тошево – www.generaltoshevo.bg

Още новини