Община Генерал Тошево

08 юни ’23

Община Генерал Тошево подписа договор на стойност 2 377 897 лв. за подмяна на водопроводи на 13 улици в 6 села

село Кардам

Община Генерал Тошево подписа договор на стойност 2 377 897 лв. за подмяна на водопроводи на 13 улици в 6 села

   Община Генерал Тошево подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнението на проектно предложение „Подмяна на съществуващ водопровод по уличната мрежа в Община Генерал Тошево, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектът е по процедура чрез подбор Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалент жители в селските райони“. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри общо 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения, като безвъзмездната помощ е в размер на 89 939 743 лева. Според подписания контракт Община Генерал Тошево ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 2 377 897, 18 лв. без ДДС за подмяна на водопроводи на общо 13 улици в селата Василево, Пчеларово, Преселенци, Калина, Кардам и Спасово. Целта на настоящия проект е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа чрез подмяна на съществуващ водопровод по улична мрежа на някои от селата в община Генерал Тошево. По този начин ще се подобри селищната среда, битовите и жизнените условия за населението, както и предоставянето на ВиК услугите към частните и обществените абонати. Изпълнението на проекта в горепосочените населени места ще намали загубите на вода по водопроводната мрежа и ще минимизира разходите от бъдещи аварийни ремонти. Улиците, които ще бъдат ремонтирани по проекта са: улица „Първа“, „Втора“ и „Деветнадесета“ в село Пчеларово; улица „Първа“, „Втора“, „Пета“ и „Осма“ в село Василево; улица „Първа“, „Втора“ и „Седма“ в село Преселенци; улица „Втора“ в село Калина; улица „Оборище“ в село Кардам и улица „Осемнадесета“ в село Спасово.

   Това е поредният спечелен проект на Община Генерал Тошево, чрез който ще се подобри инфраструктурата в общината, както и ще допринесе за по–добри условия и по-високо качество на живот в малките населени места.

   Община Генерал Тошево е включена и в Плана за възстановяване и устойчивост от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което допълнително ще осигури нови възможности за развитие.

Още новини