Община Генерал Тошево

26 октомври ’16

Общо 6 блока в Генерал Тошево ще бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж”

Общо 6 блока в Генерал Тошево ще бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж”

Общо 6 блока в Генерал Тошево ще бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж”

През изминалата седмица кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа последният от поредицата договори, с които се обезпечават дейностите по енергийно обновяване на 6 блока в града. Това се случва след като Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” одобри входираните от Община Генерал Тошево проектни предложения по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Предмет на всеки подписан договор между кметът, като представител на бенефициента и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е обновяването за енергийна ефективност на сгради в рамките на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Подписаните договори определят основните задължения и отговорности на страните във връзка с организацията и изпълнението на дейностите и услугите по обновяване за енергийна ефективност, както и обхват на дейностите по обновяване на многофамилните жилищни сгради: изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт на сградата; изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградата; разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието; изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР); строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.

Целта на програмата е да се удължи животът на блоковете като конструкции и да се подобри жизнената среда в населените места.

Общата стойност на подписаните договори е 2 409 250 лв. Срокът за изпълнение на проектите е април 2019г.

Списък с блоковете, които ще бъдат енергийно обновени:

1. Ж.к. „Александър Димитров” бл.2

2. Ж.к. „Александър Димитров” бл.4

3. Ул. „Опълченска” № 26

4. Ул. „Патриарх Евтимий” № 2

5. Ул. „Васил Априлов” 6

6. Ул. „Васил Априлов” 27

Още новини