Община Генерал Тошево

21 септември ’21

Обявление за конкурс

Обявление за конкурс

Обявление за конкурс

Обявление

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №878/16.09.2021 г. на кмета на Община Генерал Тошево

Oбщина Генерал Тошево

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността

„Управител“ на Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево

Място на работа - Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево, ул. „Дружба“ №12

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на Център за обществена подкрепа -  град Генерал Тошево

Правоотношение – трудово, безсрочно

I.      Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания към кандидатите:

-          Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или  „Здравен мениджмънт“;

-          Професионален опит - 2 години придобит в сферата на услугите за деца;

-          Познания за нормативната уредба в областта на социалните дейности;

-          Компютърни умения за работа с Microsoft Word,  Microsoft Excel, Internet;

-          Правоспособност за управление на МПС ще се счита за предимство.

Основни задължения:

-          Ръководи, контролира и координира работата в Център за обществена подкрепа;

-          Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП;

-          Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на ЦОП, нейното планиране, вътрешно мониториране, финансово управление, оценяване и отчитане;

-          Организира предоставянето на социални услуги и образователни услуги на потребителите на ЦОП;

-          Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител.

II.    Начин на провеждане на конкурса - два етапа:

- Подбор по документи;

- Решаване на казус и провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто.

III.   Необходими документи за участие в конкурса:

-          Искане до Кмета на общината /утвърден формуляр/;

-          Мотивационно писмо;

-          Автобиография /европейски формат/;

-          Документ за завършено образование, специалност, квалификационна степен (копие);

-          Други документи удостоверяващи професионално-квалификационна степен (копие);

-          Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие);

-          Свидетелство за съдимост (в срок на валидност);

-          Медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът е прекъснал работа за повече от три месеца).

 

IV.     Срок и място за подаване на документи.

Място за подаване на документите:

-          Документите се подават лично или чрез пълномощник на кандидата в сградата на Община Генерал Тошево на адрес: гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“, №5 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Център за услуги и информация. Документите се подават в плик, с посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;

-          При подаване на документите, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност за запознаване.

Срок за подаване на документите:

-          Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на електронната страница на Община Генерал Тошево, но не по-късно от 16:00 ч. на 21 октомври 2021 година.

-          Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

V.       Място за обявяване на списъците и съобщенията във връзка с конкурса:

-          Информационно табло на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация

-          Електронна страница на Община Генерал Тошево – www.generaltoshevo.bg

Още новини