Община Генерал Тошево

25 октомври ’16

От началото на месеца логопед се грижи за правилното развитие на комуникативните умения на подрастващите в община Генерал Тошево

От началото на месеца логопед се грижи за правилното развитие на комуникативните умения на подрастващите в община Генерал Тошево

От началото на месеца логопед се грижи за правилното развитие на комуникативните умения на подрастващите в община Генерал Тошево

От началото на месец октомври в Център за подкрепа за личностно развитие – Генерал Тошево е открита допълнителна дейност – логопед, която обезпечава нуждите от логопедични прегледи, консултации и терапии на територията на общината. Специалистът е назначен на пълен щат към образователния център в града, като за пълноценното осъществяване на логопедичната практика е обособен и кабинет с необходимото за нея оборудване.

За улесняване достъпа на децата до тази специфична дейност логопедът работи по изготвен и утвърден график, който включва редовни посещения в общинските детски градини. В него са включени деца от 3 до 7 години – възрастта, в която децата формират своите комуникативните умения и говорни навици. Така навреме ще им се оказва специализирана помощ.

Изследвания на логопедичните организации в страната сочат, че през последните години децата с подобни проблеми се увеличават. Това налага и водене на по-активна общинска политика в сферата на предучилищното образование.

Откриването на логопедичен кабинет в Генерал Тошево е в синхрон с последните изменения в Закона за народната просвета и Наредбата за приобщаващо образование.

При говор, отличаващ се от книжовните и лингвистични норми за родния език логопедът може да помогне. Колкото по-рано планирате срещата с него, толкова по-добре, защото проблемите в говора и езиковата система могат да бъдат симптом в клиничната картина на тежки синдроми и заболявания. В логопедичния кабинет ще получите логопедична консултация, логопедична диагностика и оценка, логопедична терапия. Логопедът спазва строг индивидуален подход съобразен с възрастовата специфика на децата, техните възможности и степента на нарушени комуникативни умения.

Още новини