Община Генерал Тошево

17 май ’17

Поддържащо обучение по проект

Поддържащо обучение по проект

Поддържащо обучение по проект

На 16 и 17 май 2017 година върви поддържащо обучение по 4 часа дневно с лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, медицински специалисти. На обучението присъстваха 53 лица. Обучението се осъществява от външен обучител- психолог по разработена програма, с включени теми за разрешаване на конкретни казуси от работата, упражнения, ролеви игри и други. Обучителят е осигурил необходимите материали за провеждане на поддържащото обучение.

ДСП обучение 006

Целта на поддържащото обучение е:

 Повишаване на знанията и разширяване на разбирането за спецификата на социалните услуги, предоставяни в общността.

 Формиране и развиване на нови знания, умения и професионално-личностни качества за изграждане на професионална компетентност за директна работа със самотни стари хора и хора с увреждания.

 Затвърждаване на теоретични знания и практически умения за поддържане на професионалната пригодност и професионално развитие.

Обучението завърши с проведена обратна връзка с участниците.

Дейността е осъществена по проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Още новини