Община Генерал Тошево

26 октомври ’12

Пореден социален проект на Община Генерал Тошево ще получи еврофинансиране

Пореден социален проект на Община Генерал Тошево ще получи еврофинансиране

Пореден социален проект на Община Генерал Тошево ще получи еврофинансиране

Община Генерал Тошево е сред одобрените от Агенция за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика и предложена за финансиране с проектно предложение "Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001 - 5.1.04 "Помощ в дома". Финансирането на проекта е от Европейски социален фонд по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с безвъзмездна финансова помощ в размер на 216 802, 74 лв. Предстои сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Заявление за ползване на социални услуги от кандидат - потребителите и за предоставянето им от безработни лица ще се приемат след сключване на договор в стая 103 на Общинска администрация гр. Генерал Тошево. С този проект ще се обслужват 100 потребители от 32 безработни лица.

Още новини