Община Генерал Тошево

23 септември ’20

Приключи пълната рехабилитация на две улици в селата Люляково и Кардам

В средата на месец септември приключи пълната рехабилитация на ул. „Втора“ в село Люляково и ул. „Антимовски хан“ в село Кардам.

Улица „Втора“ в село Люляково

Приключи пълната рехабилитация на две улици в селата Люляково и Кардам

   В средата на месец септември приключи пълната рехабилитация на ул. „Втора“ в село Люляково и ул. „Антимовски хан“ в село Кардам. Финансирането на проекта е от Държавен фонд „Земеделие“ с договор №BG06RDNP001-7.001-0149-C01/14.05.2019G.

   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №BG06RDNP001=7.001 – УЛИЦИ ОТ Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В същия проект влиза и рехабилитацията на ул. „Васил Алексиев“ в град Генерал Тошево, която ще бъде асфалтирана и на нея ще бъдат положени бордюри и пътна маркировка. Общата стойност на договора по проекта е в размер на 1 117 698,78 лв.

   Строителните дейности на пътните участъци в двете села започнаха в началото на месец юни и продължиха през цялото лято. Улица „Втора“ е една от най-дългите в село Люляково с обща дължина от над 458 метра, започваща от ул. „Четиринадесета“ и достигаща до ул. „Първа“. Улица „Антимовски хан“ в село Кардам също е с дължина от около 454 метра и започва от кръстовището с ул. „Червеноармейска“ до изхода на пътя за село Огражден. И на двата пътни участъка е положена трайна асфалтобетонова настилка, ограничителни видими бордюри и пътна маркировка.  

Още новини