Община Генерал Тошево

11 ноември ’22

Съобщение

Изготвена e Екологична част на предварителен проект за нов Общ устройствен план (ОУП) на община Генерал Тошево

Съобщение

Съобщение

Община Генерал Тошево, адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, тел. 05731/20-20, факс 05731/2505, mail@toshevo.org, www.generaltoshevo.bg, представлявана от кмета Валентин Димитров уведомява населението, че е изготвена Екологична част на предварителен проект за нов Общ устройствен план (ОУП) на община Генерал Тошево.

Основание за изготвяне на плана е Законът за устройство на територията, чл. 123, чл. 124, чл. 127.

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Генерал Тошево географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси. ОУП е разработен на база: Задание за изработване на ОУП на община Генерал Тошево и Общински план за развитие на община Генерал Тошево.

Периодът на действие на плана е до 2035 г. Планът обхваща територията на община Генерал Тошево. Териториалният обхват на плана е общински. Планът се одобрява от Общинския съвет и се прилага от Кмета на общината.

Общественото обсъждане е нормативно регламентирано от ЗУТ.

В обхвата на плана попадат частично или изцяло шест  защитени  зони,  включени  в  европейската  екологична  мрежа  ˮНатура 2000ˮ,  както  следва:

Ø  част от защитена  зона  за опазване на дивите птици BG0002085  ˮЧаиряˮ, обявена със заповед №РД-551/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите;

Ø  част от защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115  ˮБилоˮ, обявена със заповед №РД-330/28.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите;

Ø  част от защитена  зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130  ˮКрайморска  Добруджаˮ, включена в Списъка на защитените зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г.;

Ø  изцяло защитена  зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000569  ˮКардамˮ, включена в Списъка на защитените зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г.;

Ø  изцяло защитена  зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000570  ˮИзворово-Краищеˮ, включена в Списъка на защитените зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г.;

Ø  изцяло защитена  зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000572  ˮРосица-Лозницаˮ, включена в Списъка на защитените зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г.

В обхвата на плана попадат пет защитени територии:

Защитена  местност  „Лозница”;
Защитена  местност  „Бежаново” 
Защитена  местност  „Росица”
Природна забележителност „Арборетум”
Природна забележителност „Вековна гора – летен дъб“,


Финансирането на плана е от МРРБ.

Проектът за плана и докладът за ЕО с всички приложения и материали към него е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Генерал Тошево, стая № 101, всеки работен ден от 08-12 и от 13-17 часа, в течение на 30 дни от 14 ноември до 14 декември 2022 г. включително. Становища по плана се приемат в писмен вид до 14 декември 2022 г. на адреса на общината или на имейл mail@toshevo.org, или факс: 05731/2505.

Лице за контакти по Екологичната част към ОУП: Галина Георгиева, тел. 05731/2020, в.45, имейл: eco@toshevo.org.

Лице за контакти по проекта за ОУП: арх. Димитър Николов – Главен архитект на Община Генерал Тошево 05731/2020, вътр. 41, arhitekt.glaven@toshevo.org

Общественото обсъждане на плана и екологичната част към него ще се проведе на 16 декември 2022 г. в зала Йордан Йовков на първи етаж  на сградата на общината от 10 часа.

Още новини