Община Генерал Тошево

10 декември ’21

Удължен е срокът за реализация на дейностите по проект „Заедно можем да продължим“

Удължен е срокът за реализация на дейностите по проект „Заедно можем да продължим“

Удължен е срокът за реализация на дейностите по проект „Заедно можем да продължим“

На 01.12.2021 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа допълнително споразумение № 05 към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2022 година, като за целия период общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 593 720,40 лева. Допълнителното споразумение предвижда продължение на настоящите дейности „Здравна консултация“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“  и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“. 

 

До настоящия момент са обхванати над 150 семейства и техните деца от уязвимите групи. Груповите и индивидуалните консултации, които се предоставят ежеседмично от специалистите по проекта в консултативните центрове в ДГ „Пролет“ гр. Ген. Тошево и ДГ с. Василево, спомагат за интеграцията на рисковите групи – развиват родителските и социалните умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, улесняване на достъпа до различните институции, семейно планиране, контрацепция, превенция от предаване на болести по полов път, както и детско здравеопазване и др.

 

Назначените специалисти по проекта - педиатър и медицинска сестра, подпомагани от медиатор, са извършили над 3 300 прегледа на деца на възраст от 0 до 7 години, като целта на услугата е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна култура в ранна детска възраст.  

 

Още новини