Община Генерал Тошево

20 септември ’23

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево

Уведомява работодателите от общините Ген.Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2023 г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост: /кандидатства се в периода 19 – 29 септември, вкл./
 
1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места и желаят да наемат безработни лица, които са:
Средства в лв.
- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ); - 2863 лева
- с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - 1100 лева
2. Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - 3152 лева

Раздел II. Програми за обучение и заетост: /кандидатства се, считано от 18.09.2023 г./
Средства в лв.
1.    Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - 1992 лева
2.    Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2091 лева
Раздел III. Обучение на възрастни /кандидатства се, считано от 19.09.2023 г./
Средства в лв.
1. Обучение на безработни лица за придобиване на професионална квалификация /по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ/ - 824 лева
2. Обучение на заети лица в „микро-“ и „малки“ предприятия за придобиване на Ключови компетентности /по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ/ - 7 лева
3. 2. Обучение на заети лица в „средни“ предприятия за придобиване на Ключови компетентности /по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ/
 
 За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по т.1 от Раздел I /т.е. по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ/ в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително)

- за насърчителните мерки по т.2. от Раздел I /т.е. по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ/, по националните програми по Раздел II, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП) и обученията на безработни или заети лица по Раздел III, считано от 18.09.2023 г.

Одобряването на подадените документи по Раздел I се извършва по реда на чл. 50, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗНЗ, а по Раздел II – по реда на чл. 50, ал.4 от ППЗНЗ до изчерпване на свободния ресурс за нови договори по съответната програма/мярка.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Генерал Тошево и на тел. 05731/45-15

Още новини