Община Генерал Тошево

13 ноември ’23

Заповед за забрана организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици

Заповед за забрана организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици

Заповед за забрана организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици

Министерство на земеделието и храните

Българска агенция по безопасност на храните

Заповед

На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, чл. 126, ал. 1 и чл. 130 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Н А Р Е Ж Д А М :

I.      Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявания по животните, възникнали на територията на Р България през настоящата година, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и други:

1.         Забранявам организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, вкл. екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици.

2.         Забраната наложена с настоящата заповед е до изричната и отмяна.

II.      Директорите на всички ОДБХ да разпоредят и организират извършването на засилени проверки за спазване на наложената забрана, чрез настоящата заповед.

III.      При констатиране на нарушения на наложените забрани с настоящата заповед на нарушителите да се налагат принудителни административни мерки предвидени в националното законодателство.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ и ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Контрол на храните“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Контрол на храните“, главния директор на главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ при ЦУ на БАБХ, директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, директора на дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ и директорите на ОДБХ, за сведение и изпълнение.

Още новини