Община Генерал Тошево

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОБРИЧ /РИК Добрич/

Разяснителна кампания - анимирани видеоклипове.

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване

-------------------------------------------------------------------------------

Заявления за гласуване и срокове за подаването им до Кмета на Община Генерал Тошево в Изборите за членове на Европейски парламент и за Народни представители на 09 юни 2024 г.


Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения. Заявления се подават на адрес: Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5, mail@toshevo.org

Заявление-декларация се подава от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък - част ІІ. Заявлението-декларация (Приложение № 21-ЕП ) се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Срокът е до 29.04.2024 год. (понеделник)


Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС ) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

Срокът е до 25.05.2024 год. (събота)

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин.

Срокът е до 25.05.2024 год. (събота)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК - 25.05.2024г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на Община Генерал Тошево е назначена подвижна СИК в срок до 03.06.2024 год. (понеделник)


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение 16-ЕП и Приложение № 17-НС) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 01.06.2024 год.


Избиратели, вписани в списъка на заличените лица, но които имат право да гласуват в съответния вид избор може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от този списък с писмено заявление (Приложение № 20-НС и Приложение №24-ЕП), до кмета на общината, чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление, изпратено по електронната поща на общината.

Избиратели, които са пропуснати от избирателния списък, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС) до кмета на общината/кметство/кметско наместничество до предизборния ден.

Срокът е до 07.06.2024 год.

Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09 юни 2024 г. може да бъде издадено само на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите, които се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, след подаване на заявление-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС) в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Срокът е до 25 май 2024 г.

СПИСЪК на изборните книжа за изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

--------------------------------------------------------------------------------

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

--------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател

Възможности за проверка на избирателна секция: Чрез стационарен или мобилен телефон избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/

На телефон на "ЕСГРАОН" към дирекция "АПИОТУС" в Община Генерал Тошево - 058090177 или 05731 2020 вътр. 52

----------------------------------------------------------------------------------