Община Генерал Тошево

16 декември ’22

„Топъл обяд в община Генерал Тошево”

Топъл обяд

„Топъл обяд в община Генерал Тошево”

Община Генерал Тошево сключи Административен договор BG05SFPR003-1.001-0138 по проект „Топъл обяд в община Генерал Тошево”, Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс.

Проектът е на стойност 303 367,68 лв. със срок на изпълнение 34 месеца – до 30.09.2025 година.

Основни дейности заложени в Проекта: 1. Определяне на целевите групи; 2. Приготвяне на топъл обяд; 3. Предоставяне на топъл обяд; 4. Предоставяне на съпътстващи мерки.

Капацитетът на услугата е 120 потребители и допустими целеви групи:
= Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и
самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези
доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

= Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

= Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

= Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

= Скитащи и бездомни лица;

= Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

На включените в проекта лица ще се предостави супа, основно ястие, ½ хляб и десерт поне веднъж седмично /при възможност/, в рамките на 33 месеца/693 работни дни.

Предоставяне на топъл обяд по Проекта ще започне от 01.01.2023 год.

Топлият обяд ще се приготвя и предоставя от Домашен Социален Патронаж – Генерал Тошево за периода 1 януари 2023 г.– 30 септември 2025 г.

Още новини